Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση της Ποιότητας – Διαπίστευση:

Το ΚΔΕΠ έχει διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 για την εκτέλεση συγκεκριμένων δοκιμών και διακριβώσεων στα εργαστήριά του και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Β, για την εκτέλεση επιτόπιων ελέγχων σε ανυψωτικά μηχανήματα και αεροδοχεία από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Πιστοποιητικά Διαπίστευσης:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: Αρχείο

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020: Αρχείο

Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης για Δοκιμές: Αρχείο

Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης για Διακριβώσεις: Αρχείο

Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης για Ελέγχους: Αρχείο

Τεχνική Επάρκεια και Σύστημα Διαχείρισης: Στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, το ΚΔΕΠ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης. Σε ετήσια βάση η τεχνική επάρκεια των εργαστηρίων και του φορέα ελέγχου για συγκεκριμένες υπηρεσίες και η τήρηση των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης, αξιολογούνται από το Ε.ΣΥ.Δ. με σκοπό την λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της διαπίστευσης. Επιπλέον σε όλα τα εργαστήριά του εφαρμόζονται διαδικασίες ποιότητας με σκοπό την αξιοπιστία όλων των μετρήσεων και ελέγχων που εκτελούνται.

Πρότυπες Μέθοδοι Δοκιμών: Στα εργαστήρια δοκιμών του ΚΔΕΠ εφαρμόζονται μέθοδοι που καλύπτουν τις απαιτήσεις σχετικών εθνικών και διεθνών προτύπων.

Εξοπλισμός: Σχεδόν το σύνολο του μετρητικού του εξοπλισμού διακριβώνεται ετησίως και ελέγχεται εσωτερικά σε συχνότερη βάση.

Προσωπικό: Το προσωπικό που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών του ΚΔΕΠ εκπαιδεύεται συνεχώς προκειμένου να καλύπτει όλες τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Επιπλέον, ανάλογα με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων δοκιμών (μη καταστροφικοί έλεγχοι) είναι κατάλληλα πιστοποιημένο από αναγνωρισμένους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Δοκιμές Ικανότητας: Σε ετήσια βάση, το ΚΔΕΠ λαμβάνει μέρος σε σχήματα διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας (Proficiency Testing) αναγνωρισμένων φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού, για ένα μεγάλο πλήθος δοκιμών και διακριβώσεων, διαπιστευμένων και μη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους.

Δέσμευση της Διοίκησης: Με την δέσμευση της Δ/νσης του ΚΔΕΠ για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών προτύπων και οδηγιών που εφαρμόζονται.