Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες μας

Εργαστήριο Μετρολογίας
Στο Εργαστήριο Μετρολογίας πραγματοποιούνται Κυρίως Διακριβώσεις ηλεκτρικών μεγεθών.


Κύριες Δοκιμές

 • Διακριβώσεις ηλεκτρικών μεγεθών:AC Τάση,AC Ένταση, DC Τάση, DC Ένταση,DC Αντίσταση
 • Διακριβώσεις για ΔΕΗ αλλά και για τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου
 • Διακριβώσεις για Τρίτους (εκτός ΔΕΗ Α.Ε.)
 • Ανάπτυξη Λογισμικού Μετρολογίας
 • Υπολογισμοί Αβεβαιοτήτων Μετρήσεων
 • Διακριβώσεις : Ψηφιακών οργάνων μέτρησης (Πολύμετρα, Νανοβολτόμετρα, Αμπεροτσιμπίδες), Πηγές Τάσης και έντασης (Διακριβωτές). Μικροωμόμετρα, Μεγγόμετρα, Γειωσόμετρα, Shunts, κλπ.
 • Συμμετέχει σε διεργαστηριακές συγκρίσεις

Κύριος Εξοπλισμός

 • Διακριβωτής  Fluke 5700A/EP,
 • Διακριβωτής  Fluke 5520A
 • Ψηφιακό Πολύμετρο  Agilent 3458A
 • Ψηφιακό Πολύμετρο  Agilent 34420A
 • Πρότυπο Τάσης Fluke 732Β
 • Πρότυπες Αντιστάσεις Ελαίου και Αέρος
Εργαστήριο Σκυροδέματος
Παρέχει αξιόπιστη και υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και επί τόπου τεχνική κάλυψη προσανατολισμένη στον ποιοτικό έλεγχο αδρανών, τσιμέντων, σκυροδεμάτων, ενεμάτων, ιπταμένων τεφρών. Επίσης, δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας σκυροδέματος και ανθεκτικότητας που καθορίζουν την ποιότητα των σύγχρονων κατασκευών (ειδικά σκυροδέματα, ειδικά υλικά όπως: πυρίμαχες κονίες, μπεντονίτες, κ.λπ.).


Κύριες Δοκιμές

 • Δοκιμές νωπού σκυροδέματος
 • Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος
 • Μη καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέματος Δοκιμές ινοπλισμένου σκυροδέματος
 • Δοκιμές διαπερατότητας σε νερό και αέρα σκυροδέματος
 • Δοκιμές καταλληλότητας αδρανών υλικών
 • Φυσικές και μηχανικές δοκιμές πυριμάχων και μονωτικών κονιών
 • Φυσικές δοκιμές μπεντονίτη γεωτρήσεων

Κύριος Εξοπλισμός

 • Μηχανές θλίψης – κάμψης κονιαμάτων και σκυροδεμάτων δυνατότητας από 50ΚΝ έως 3000ΚΝ
 • Ξηραντήρια και πυριαντήρια δυνατότητας από 100οC έως 1400οC
 • Αναμικτήρες, συσκευές slump, συσκευή περιεκτικότητας σε αέρα, κυβικές, κυλινδρικές και πρισματικές μήτρες διαφόρων διαστάσεων, υγρός θάλαμος συντήρησης δοκιμίων
 • Σειρές κοσκίνων κατά ASTM και ΕΝ
 • Μηχανή Los Angeles
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής
Το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής είναι εξοπλισμένο και αυτοματοποιημένο με κατάλληλες συσκευές και στελεχωμένο από έμπειρο προσωπικό. Προσφέρει τεχνική κάλυψη σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, μέσω εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής σε γεωτεχνικά θέματα (ορυχεία ΔΕΗ, φράγματα ΔΕΗ, κ.λπ.)


Κύριες Δοκιμές

 • Φυσικές δοκιμές κατάταξης εδαφών (ποσοστό υγρασίας, κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα, κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο, όρια Atterberg, ειδικό βάρος)

 • Μηχανικές δοκιμές εδαφών (δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης, δοκιμές τριαξονικής θλίψης, δοκιμές άμεσης διάτμησης, παραμένουσα διατμητική αντοχή στη συσκευή δακτυλιοειδούς διάτμησης, δοκιμές στερεοποίησης, κ.λπ.)

 • Δοκιμές συμπύκνωσης εδαφών (πρότυπη και τροποποιημένη δοκιμή Proctor, Καλιφορνιακός λόγος συμπύκνωσης CBR)

Κύριος Εξοπλισμός

 • Συσκευές τριαξονικής θλίψης με κυψέλες και δακτυλίους φόρτισης από 5ΚΝ έως 100ΚΝ
 • Συσκευή άμεσης διάτμησης
 • Συσκευές δακτυλιοειδούς διάτμησης
 • Μηχανικά και υδραυλικά συμπιεσόμετρα
 • Αυτόματη ηλεκτροκίνητη συσκευή Proctor
 • Πλήρης σειρά κοσκίνων κατά ASTM
 • Σύστημα αυτόματης καταγραφής και επεξεργασίας ψηφιακών μετρήσεων μηχανικών δοκιμών (τριαξονικών, διάτμησης, στερεοποίησης)
Εργαστήριο Μεγάλης Ισχύος
Στο Εργαστήριο Μεγάλης Ισχύος (Μοναδικό στην Ελλάδα), πραγματοποιούνται Δοκιμές Βραχυκυκλωμάτων και Διακοπής Ισχύος, σε Ηλεκτρολογικά Υλικά Υψηλής Τάσης, Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης.


Κύριες Δοκιμές

 • Δοκιμές Βραχυκυκλωμάτων σε υλικά όπως: Πίνακες Μέσης και Χαμηλής τάσης, Καλώδια και εξαρτήματά τους (ακροκιβώτια, μούφες κτλ, )Υλικά γραμμών ΜΤ, ΥΤ (αποζεύκτες, ασφαλειοαποζευκτες, διακόπτες, συνδετήρες κτλ), Μετασχηματιστές Ισχύος (έως 1,6 ΜVA), Μετασχηματιστές μέτρησης,Γειώσεις και βραχυκυκλωτήρες γραμμών, Αλεξικέραυνα
 • Δοκιμές εσωτερικού τόξου σε Πίνακες ΜΤ
 • Δοκιμές ικανότητας διακοπής σε μικροαυτόματους, τηκτά και βάσεις ασφαλειών ΜΤ &  ΧΤ
 • Δοκιμές σειράς σε μετασχηματιστές ισχύος
 • Δοκιμές σειράς σε πίνακες ΜΤ και ΧΤ
 • Μετρήσεις θορύβου, ποιότητας ισχύος

Κύριος Εξοπλισμός

 • Κρουστική Γεννήτρια Μεγάλης Ισχύος 400 MVA 24kV/9,6kA, Siemens, σχεδιασμένη για βραχυκυκλώματα και συνοδός εξοπλισμός
 • Μετασχηματιστής βραχυκυκλωμάτωνέως 150kA
 • Ψηφιακά Συστήματα συλλογής και καταγραφής δεδομένων (τάσεις, ρεύματα κτλ)  Μεγάλης Ακρίβειας
 • Διατάξεις και όργανα δοκιμών σειράς μετασχηματιστών
 • Πλήθος οργάνων μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών
 • Διατάξεις διηλεκτρικών δοκιμών ΧΤ
Εργαστήριο Ανύψωσης Θερμοκρασίας
Το εργαστήριο Ανύψωσης Θερμοκρασίας (μοναδικό στην Ελλάδα) πραγματοποιεί δοκιμές ανύψωσης θερμοκρασίας σε εξοπλισμό και ηλεκτρολογικά υλικά Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης.


Κύριες Δοκιμές

 • Δοκιμές υπερθέρμανσης σε κάθε είδους ηλεκτρολογικό υλικό όπως: Πίνακες Μέσης Τάσης, Πίνακες Χαμηλής Τάσης, Μετασχηματιστές Ισχύος έως 1ΜVA, Μετασχηματιστές Μέτρησης, Υλικά Γραμμών Μεταφοράς και Διανομής ( Διακόπτες, Αποζεύκτες, Αγωγοί και εξαρτήματά τους, καλώδια και εξαρτήματά τους, Ασφαλειοαποζεύκτες κτλ), Υλικά Υποσταθμών
 • Μηχανικές δοκιμές καλωδίων σε υψηλές θερμοκρασίες
 • Μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης υλικών
 • Έλεγχος διαρροής μονωτικού αερίου SF6

Κύριος Εξοπλισμός

 • Τριφασικός ρυθμιζόμενος αυτομετασχηματιστής παροχής σταθεροποιημένου ρεύματος έως 10.000Α
 • Συστήματα συλλογής και καταγραφής δεδομένων (θερμοκρασίες, ηλεκτρικά μεγέθη κτλ)
 • Διάταξη ηλεκτρομηχανικής γήρανσης καλωδίων (μηχανική καταπόνηση σε υψηλές θερμοκρασίες) 
 •  Ρυθμιζόμενοι αυτομετασχηματιστές παροχής ρεύματος έως 1000Α 
 •  Μικροωμόμετρο μέτρησης αντίστασης κυρίως κυκλώματος 
 •  Μικροωμόμετρο μέτρησης αντίστασης μετασχηματιστών
Εργαστήρια Υψηλής Τάσης και Διηλεκτρικών Δοκιμών
Στα Εργαστήρια Υψηλής Τάσης και Διηλεκτρικών Δοκιμών, πραγματοποιούνται Διηλεκτρικές Δοκιμές, σε Ηλεκτρολογικά Υλικά Υψηλής Τάσης, Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης.


Κύριες Δοκιμές

 • Δοκιμές Κρουστικής Τάσης μορφής 1,2/50μs έως 1800kV
 • Διηλεκτρικές Δοκιμές σε τάση Βιομηχανικής συχνότηταςέως 300kV
 • Διηλεκτρικές Δοκιμές σε Συνεχή Τάσηέως 200k,
 • Μετρήσεις Μερικών Εκκενώσεων,  Εφ(δ), και Χωρητικότητας
 • Μέτρηση ΡαδιοπαρασίτωνRIV
 • Δοκιμές σε υλικά όπως:Πίνακες Μέσης και Χαμηλής τάσης, Καλώδια και εξαρτήματά τους (ακροκιβώτια, μούφες κτλ, Υλικά γραμμών ΜΤ (αποζεύκτες, ασφαλειοαποζεύκτες, Αλεξικέραυνα, διακόπτεςφορτίου κτλ), Μετασχηματιστές Ισχύος, Μετασχηματιστές μέτρησης, Δοκιμές σε Εφόδια Ασφαλούς Εργασίας (Ακόντια, άρβυλα, κράνη, εργαλεία χειρός, μονωτικές ταινίες, μονωτικά δάπεδα, μετρητές ενέργειας, κλπ)

Κύριος Εξοπλισμός

 • Κρουστική γεννήτρια, PASSONI&VILLA 1800 kV/90kJ, πλήρους και αποκεκομμένου κύματος μορφής1,2/50μs
 • Κρουστική γεννήτρια HAEFELY, 35 kV/10 kJ, μορφής κύματος 1,2/50μs
 • Καταγραφικό κρουστικών τάσεων και ρευμάτων Dr. Strauss
 • Διάταξη παροχής Υ.Τ. 0~300 kV/50Hz, FISHER&Co.
 • Συσκευή παροχής Υ.Τ. 0~100kV/50Hz, HIVOLT
 • Συσκευή ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής γαντιών PHENIX
 • Συσκευή ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής καλαθοφόρων οχημάτων, PHENIX
 • Συσκευή παροχής Υ.Τ. 0~200kV,DC.
 • Συγκρότημα μέτρησης μερικών εκκενώσεων, HAEFELY-TETTEX.
 • Συσκευήμέτρησης (RIV METER), POWER DIAGNOSTICS
 • Συσκευή μέτρησης Tanδ, κατασκευής TETTEX
 • Συσκευή παραγωγής τεχνητής βροχής, ιδιοκατασκευής ΚΔΕΠ
Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Ελέγχων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων
Στο Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Ελέγχων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων πραγματοποιείται πλήθος Δοκιμών και Μετρήσεων, σε Ηλεκτρολογικά Υλικά Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης.


Κύριες Δοκιμές

 • Δοκιμές σε ηλεκτρολογικά υλικά ΧΤ (ασφάλειες, βάσεις ασφαλειών, κιβώτια μετρητών, κιβώτια διακλάδωσης, κιβώτια ασφαλειών, μικροαυτόματους, ηλεκτρονόμους κτλ)
 • Δοκιμές επιβεβαίωσης βαθμού προστασίας (ΙP) σε κάθε είδους υλικό
 • Έλεγχο χωρητικότητας συσσωρευτών οξέων μολύβδου
 • Παντός είδους ηλεκτρικές μετρήσεις (ηλεκτρική αντίσταση, τάση, ισχύ, αντίσταση μόνωσης, αγωγιμότητα κτλ)
 • Μετρήσεις αντίστασης γείωσης
 • Τεχνητή γήρανση με κύκλους θέρμανσης-ψύξης σε εξαρτήματα ΧΤ
 • Διηλεκτρικές δοκιμές έως 80kV

Κύριος Εξοπλισμός

 • Τράπεζες τεχνητής γήρανσης με θέρμανση - ψύξη.
 • Συστήματα συλλογής και καταγραφής δεδομένων (θερμοκρασίες, ηλεκτρικά μεγέθη κτλ)
 • Διατάξεις ελέγχου χωρητικότητας συσσωρευτών
 • Συσκευές ελέγχων IP
 • Κλιματικός θάλαμος με ρυθμιζόμενη υγρασία - θερμοκρασία
 • Πλήθος οργάνων μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών
 • Διατάξεις διηλεκτρικών δοκιμών
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Το Eργαστήριο Αναλυτικής Χημείας πραγματοποιεί στοιχειακές αναλύσεις σε νερά, υγρά και στερεά απόβλητα, λιγνίτες, εδάφη, φίλτρα αέριας ρύπανσης, κράματα, καθώς και προσδιορισμό μετάλλων σε υγρά καύσιμα και λιπαντικά.


Κύριες Δοκιμές

 • Χημικές αναλύσεις σε νερά ψύξης των Μονάδων Παραγωγής
 • Αναλύσεις ιχνοστοιχείων – βαρέων μετάλλων  υγρών αποβλήτων και  νερών θάλασσας
 • Αναλύσεις στερεών δειγμάτων σε μορφή σκόνης: ιπτάμενες και  υγρές τέφρες, λιγνίτες, επικαθήσεις, εδάφη, ορυκτά, πυρίμαχα κλπ. (προσδιορισμός κύριων και δευτερευόντων στοιχείων και ιχνοστοιχείων)
 • Δοκιμές έκλουσης σε στερεά απόβλητα και λάσπες
 • Αναλύσεις και ταυτοποίηση  μετάλλων και κραμάτων
 • Λιπαντικά (προσδιορισμός μετάλλων φθοράς και προσθέτων)
 • Καύσιμα : μαζούτ και diesel (προσδιορισμός ιχνοστοιχείων)

Κύριος Εξοπλισμός

 • Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Εκπομπής με σύζευξη επαγωγικού πλάσματος  (ICP - ΟES)
 • Φασματογράφος Μάζας , με σύζευξη επαγωγικού πλάσματος (ICP - MS)
 • Φασματογράφος εκπομπής με βολταϊκό τόξο
 • Φασματοφωτόμετρα Ατομικής Απορρόφησης με Φλόγα, Φούρνο Γραφίτη Zeeman και Σύστημα Γεννήτριας Υδριδίων
 • Φασματοφωτόμετρο Απορρόφησης Ορατού - Υπεριώδους (UV-VIS).
 • Συσκευή προσδιορισμού Άνθρακα (C) και Θείου (S) σε ανόργανα υλικά (με Φασματομετρία Υπερύθρου(IR))
 • Αναλυτές Υδραργύρου (Hg) (με θερμική αποσύνθεση, αμαλγάμωση και φασματομετρία ατομικής απορρόφησης
Εργαστήριο Καυσίμων Λιπαντικών
Το Εργαστήριο Καυσίμων –Λιπαντικών πραγματοποιεί, ποιοτικό έλεγχο υγρών καυσίμων (βαρέως καυσίμου μαζούτ και πετρελαίου κίνησης ), αναλύσεις φυσικοχημικών χαρακτηριστικών λιπαντελαίων βιομηχανίας (στροβίλων, υδραυλικών συστημάτων, μειωτήρων, μηχανών εσωτερικής καύσης κ.α.) και γράσσων


Κύριες Δοκιμές

 • Έλεγχος φυσικοχημικών χαρακτηριστικών υγρών καυσίμων (μαζούτ, dieselκίνησης)
 • Έλεγχος φυσικοχημικών χαρακτηριστικών λιπαντικών στροβίλων, μειωτήρων, υδραυλικών συστημάτων, μηχανών εσωτερικής καύσης, βαλβολινών κ.λ.π.
 • Έλεγχος απόβλητων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) και καταλοίπων καυσίμων
 • Έλεγχος φυσικοχημικών χαρακτηριστικών γράσων

Κύριος Εξοπλισμός

 • Όργανα μέτρησης φυσικοχημικών χαρακτηριστικών προιόντων πετρελαίου σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM (ιξωδόμετρα, πυκνόμετρο, συσκευές σημείων ανάφλεξης, απόσταξης, αυτόματος  τιτλοδότης κ.λ.π.)
 • Κουλόμετρο προσδιορισμού υγρασίας κατά KarlFischer
 • Απαριθμητής σωματιδίων με σκέδαση ακτίνων  Laser
 • Συσκευή τεχνητής οξείδωσης στροβιλελαίων
 • Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου (FT – IR)
 • Φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων Χ
 • Θερμιδόμετρο βόμβας
 • Στοιχειακός αναλυτής (C - H - N) 
 • Συσκευές ελέγχου γράσων (διεισδυτικότητας, βόμβες οξείδωσης, εργαλειομηχανή,
 • απόπλυσης ύδατος κ.λ.π.)
Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος και Ειδικών Υλικών
Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται φυσικοχημικές αναλύσεις υγρών αποβλήτων, νερών και εκλουσμάτων τεφρών, λασπών και εδαφών. Επιπλέον, διεξάγονται δοκιμές σε υλικά ηλεκτρολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού (δοκιμές διάβρωσης, γήρανσης, επιμεταλλώσεων κ.α.)


Κύριες Δοκιμές

 • Υγρά απόβλητα και νερά των μονάδων παραγωγής (προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων: pH, αγωγιμότητα, χρώμα, ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), αιωρούμενα στερεά (SS), αλκαλικότητες, ανιόντα, ολικοί υδρογονάνθρακες, παράμετροι που αφορούν ανεπιθύμητες ουσίες, COD, TN, TOC, NH4+ κ.α.)
 • Εκλούσματα τεφρών, λασπών και εδαφών  (προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων: pH, αγωγιμότητα, ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), ανιόντα, TN, TOC)
 • Δοκιμές επιταχυνόμενης κλιματιστική γήρανση (με λυχνία χένου) σε πλαστικά και συνθετικά υλικά
 • Δοκιμές διάβρωσης (δοκιμή αλατονέφωσης, δοκιμή με SO2) σε μεταλλικά υλικά
 • Δοκιμές σε πλαστικά υλικά (ταυτοποίηση πλαστικών – ελαστικών, προσδιορισμός ευφλεκτότητας, προσδιορισμός σημείου Vicat)
 • Δοκιμές επιμεταλλώσεων (πάχος, ομοιομορφία)
 • Δοκιμές σε άλλα βιομηχανικά υλικά όπως ράκη, τίλμα, γάντια, χαρτί, υγρά απορρυπαντικά κ.α.

Κύριος Εξοπλισμός

 • Συστήματα ιοντικής χρωματογραφίας (HPLC με παραγωγή εκλουτή και ανιχνευτή UV-VIS , Τριχοειδής Ιοντική Χρωματογραφία)
 • Αναλυτές Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC)  και Ολικού Αζώτου (TN)
 • Εξάρτημα (Module) στερεών δειγμάτων  (SSM) με αναλυτή Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC), Ολικού άνθρακα (TC) και Ολικού Ανόργανου Άνθρακα (TIC)
 • Συσκευή προσδιορισμού Λιπών  και Ελαίων σε υγρά δείγματα.
 • Θάλαμο Αλατονέφωσης / Έκθεσης σε περιβάλλον SO2.
 • Θάλαμο Επιταχυνόμενης Κλιματιστικής Γήρανσης
 • Όργανα για Μέτρηση  Πάχους Επιμεταλλώσεων (Κουλομετρία).
 • Φασματοφωτόμετρο για τη μέτρηση COD, NH4+ , CN-, φαινολών κ.α.
 • Φασματοφωτόμετρο  ATR- FTIR  (για ταυτοποίηση  πλαστικών /ελαστικών υλικών)
 • Συσκευές για δοκιμές σε πλαστικά υλικά (Θάλαμος Ευφλεκτότητας, Συσκευή προσδιορισμού σημείου Vicat)
Εργαστήριο Μεταλλογραφίας
Το εργαστήριο Μεταλλογραφίας πραγματοποιεί μεταλλογραφικές/μεταλλουργικές μελέτες σε ένα ευρύ πλήθος μεταλλικών υλικών, με έμφαση στους χάλυβες. Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν χαρακτηρισμό μικροδομής, ταυτοποίηση χαλύβων (σε συνδυασμό με χημικές αναλύσεις και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων), τεχνικές ανάλυσης εικόνας για προσδιορισμό μεγέθους κόκκου, ποσοστού φάσεων και μεγέθους σωματιδίων, και εκτιμήσεις σταδίων ερπυσμού. Επιπλέον, διεξάγονται μελέτες ανάλυσης αστοχιών. Το εργαστήριο περιλαμβάνει εξοπλισμό μέτρησης σκληρότητας και μικροσκληρότητας, γεγονός που επιτρέπει (α) την άμεση εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων των μετάλλων καθώς και (β) τον προσδιορισμό του βάθους επιφανειακής σκλήρυνσης. Τέλος, πραγματοποιούνται μελέτες μακρο-δομής (π.χ. έλεγχος σφυρηλασίας ή διέλασης). Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες μελέτες μπορούν να διεξαχθούν και επιτόπου, στα εργοστάσια ή τους χώρους χρήσης των υλικών, με χρήση φορητών σκληρομέτρων και εφαρμογή της τεχνικής μεταλλογραφικών εκμαγείων (ρέπλικες). Το εργαστήριο Μεταλλογραφίας έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκτίμηση σταδίων ερπυσμού, λόγω της μακροχρόνιας εργασίας στα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.


Κύριες Δοκιμές

 • Σκληρομετρήσεις κατά Brinell , Vickers και Rockwell
 • Μικροσκληρομέτρησεις: μέτρηση βάθους επιφανειακής βαφής χαλύβων, έλεγχο συγκολλήσεων ( προφίλ μικροσκληρότητας )
 • Μεταλλογραφικοί Έλεγχοι : χαρακτηρισμός μικροδομών κραμάτων, εκτίμηση γήρανσης λόγω ερπυσμού 
 • Εφαρμογές Τεχνικών ImageAnalysis : μέτρηση πάχους επικαλύψεων (π.χ.
 • επιμεταλλώσεις, πάχη οξειδίων), μέτρηση ποσοστού μεταλλουργικών φάσεων, μέτρηση μεγέθους κόκκων
 • Τεχνικές MACRO: έλεγχος σφυρηλασίας, έλεγχο σφαλμάτων σε συγκολλήσεις
 • Σύνθετες δοκιμές διερεύνησης αστοχιών και ανάλυση αιτιών θραύσης, ταυτοποίησης χαλύβων

Κύριος Εξοπλισμός

 • Σκληρόμετρο EMCOTESTM4C
 • Μικροσκληρόμετρο STRUERS DURAMIN 20
 • Φορητά σκληρόμετρα για ελέγχους εκτός εργαστηρίου (8 όργανα με βάση τη μέθοδο rebound και 3 όργανα με βάση τη μέθοδο UCI)
 • Οπτικό μικροσκόπιο ZEISSAXIOTECHHAL 100 με κάμερα και λογισμικό
 • ImageAnalysisAquintoA4i
 • Οπτικό μικροσκόπιο NEOPHOTμε κάμερα και λογισμικό Image Analysis της Zeiss
 • Φορητά μικροσκόπια Euromexκαι Leica (με κάμερα CMEX 5 CameraPro)
 • Αυτόματη συσκευή στίλβωσης/λείανσης STRUERS
 • Αυτόματη συσκευή θερμού εγκιβωτισμού STRUERS LABOPRESS
 • Συσκευή ακριβείας κοπής δοκιμίων STRUERS  ACCUTOM 5
 • Συσκευή κοπής δοκιμίων  STRUERS  UNITOM 5
 • Συσκευή ηλεκτρολυτικής λείανσης και χημικής προσβολής STRUERSLECTROPOL 5
 • Παχύμετρα υπερήχωνSTRESSTEL
 • Συσκευές προετοιμασίας επιτόπιων  μεταλλογραφικών  ελέγχων (ευθύγραμμοι τροχοί – λειαντήρες τύπου Makita– γωνιακοί τροχοί)
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης ΦυσικήςΚύριες Δοκιμές

 • Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι  ( ΜΚΕ ): Οπτικός Έλεγχος, Διεισδυτικά Υγρά, Μαγνητικά  Σωματίδια, Ραδιογραφία, Υπέρηχος, Δινορεύματα, Παχυμετρήσεις
 • Θερμογραφία
 • Έλεγχος βαφών και επικαλύψεων: Πρόσφυση βαφής, Πάχος βαφής, Δύναμη
 • αποκόλλησης βαφής
 • Μέτρηση φυσικών ιδιοτήτων ελαστικών: Ειδικό βάρος/Πυκνότητα, Φθορά σε τριβή,
 • Σκληρότητα ShoreA, Σκληρότητα ShoreD, Ελαστικότητα σε κρούση
 • Δοκιμή πορώδους σε μονωτήρες

Κύριος Εξοπλισμός

 • Συσκευές υπερήχων GE USM GO
 • Συσκευές υπερήχων SONATESTSITESCAN 130
 • Συσκευή υπερήχων PANAMETRICS EPOCH 4 PLUS
 • Φορητοί ηλεκτρομαγνήτες MRCHEMIE MR55
 • Φορητοί ηλεκτρομαγνήτες TIEDETWM 230 A
 • Λάμπες υπέρυθρης ακτινοβολίας MRCHEMIEMR 98 WAN
 • Φακοί υπέρυθρης ακτινοβολίας MRCHEMIEMR 96 B
 • Παχύμετρα υπερήχων GE DMS 2
 • Συσκευή παχυμετρήσεων ελασμάτων SILVERWING SCORPION
 • Διαφανοσκόπια KOWOLUX
 • Συσκευές δινορρευμάτωνGEPHASEC 3D
 • ΕνδοσκόπιοEVEREST VIT PLS-500D PRO PLUS
 • Ψηφιακόμικροσκόπιο DINO-LITE AM4815ZT
 • Όργανο μέτρησης πάχους βαφής – επικάλυψης ELCOMETER 355COATINGTHICKNESSGAUGE
 • Όργανο προσδιορισμού πρόσφυσης βαφής ELCOMETER
 • 1542CROSSHATCHADHESIONTESTER
 • Όργανο μέτρησης δύναμης αποκόλλησης βαφής ELCOMETER106ADHESIONTESTER
 • Αναλυτικός ζυγός SHANGPINGFA2004
 • Συσκευή υπολογισμού φθοράς σε τριβή FRANKABRASIONTESTER
 • ΨηφιακόσκληρόμετροShore A INNOVATEST DSAS001
 • ΨηφιακόσκληρόμετροShore D INNOVATEST DSAS001
 • Συσκευή υπολογισμού ελαστικότητας σε κρούση ZWICK
 • Θερμοκάμερα AVIO NEO THERMO TVS-700
 • Φορητό ψηφιακό σύστημα έλεγχου δαπέδου δεξαμενών SILVERWINGMFL 2000
Εργαστήριο Αντοχής Υλικών

Στο εργαστήριο αντοχής υλικών εκτελούνται καταστροφικές μηχανικές δοκιμές σε υλικά τόσο των δικτύων της ΔΕΗ ή τρίτων στα οποία απαιτείται να ελεχθεί η μηχανική αντοχή, το όριο θραύσης, το όριο διαρροής και η εκατοστιαία επιμήκυνση.

 • Ενδεικτικά οι σπουδαιότερες κατηγορίες δοκιμών είναι:
 • Δοκιμή εφελκυσμού σε μεταλλικά ή πλαστικά δοκίμια.
 • Δοκιμή κάμψης σε μεταλλικά ή πλαστικά δοκίμια.
 • Δοκιμή κρούσης σε μεταλλικά ή πλαστικά δοκίμια.
 • Δοκιμή θλίψης σε μεταλλικά ή πλαστικά δοκίμια.
 • Υδραυλικές δοκιμές σε δοχεία υπό πίεση, σωλήνες

Τα κυριότερα είδη υλικών που ελέγχονται είναι μέταλλα ( συγκολλημένα και μη), πλαστικά ( πολυαμίδια, πολυουρεθάνη κ.λ.π.), εξάρτημα γραμμών δικτύων Χ.Τ και Μέσης Τάσης, είδη ατομικής προστασίας, αγωγοί και γενικότερα ότι υλικό ελέγχεται από πλευράς μηχανικής αντοχής σε φορτία σε φορτία από 10Ν έως 1.000ΚΝ.
Κύριες Δοκιμές

Μηχανικές Δοκιμές σε Μεταλλικά & Πλαστικά Δοκίμια: Εφελκυσμός, Θλίψη, Κάμψη, Κρούση

Υδραυλικές δοκιμές σε δοχεία και πλαστικούς σωλήνες

Κύρια Δοκιμή

Επιθεώρηση Υλικών και Εξοπλισμού Υλικά που επιθεωρούνται

Μηχανολογικά Χυτά (Σάγματα, Νύχια, Κοπτήρες, Πυθμένες, Τροχοί, Έδρανα κλπ) Σφυρήλατα (Άξονες, Σφαιραύλακες, Οδοντωτοί Τροχοί, Γρανάζια, Αναρτήρες, Πείροι κλπ). Προϊόντα Εξέλασης (Λαμαρίνες, Αμφιδέτες, Ράγες, Λάμες κλπ) Μηχανολογικός Εξοπλισμός & Μεταλλικές Κατασκευές (Ράουλα Τ/Δ & Μηχανημάτων, Τύμπανα Περιστροφής, Πλαίσια Τ/Δ, Σωλήνες, Αντλίες, Συρματόσχοινα & Σαμπάνια, Εργαλεία, Πλαστικά & Μεταλλικά εξαρτήματα κλπ) Μηχανήματα – Οχήματα (Γερανοί & Ανυψωτικά κάθε είδους, Εκσκαφείς, Φορτηγά, Βυτία και Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού κλπ. καθώς και των ανταλλακτικών τους) Ηλεκτρολογικά Μετασχηματιστές, Κινητήρες, Καλώδια, Γεννήτριες, Εξαρτήματα κλπ.

Διάφορα Χημικά (Λιπαντικά, Ρητίνες, Εκρηκτικά, Χρώματα, Χαρτικά κλπ) Είδη Ένδυσης & Υπόδησης (Φόρμες Εργασίας, Γάντια κλπ) Είδη Προστασίας (Πυροσβεστικά, Κράνη, Γυαλιά, Ζώνες, Σκάλες, Άρβυλα Προστασίας κλπ)

Κύριος Εξοπλισμός

 • Μηχανή εφελκυσμού VEB 100t
 • Μηχανή εφελκυσμού GALDABINI 50  t
 • Μηχανή εφελκυσμού πλαστικών TESTOMETRIC
 • Ξηρός κλίβανος BINDER 300 oC
 • Μηχανή προσκρουστήρων
 • Υδραυλική Μηχανήσταθερού φορτίου  15 t
 • Υδραυλική αντλία LOBARDINI (400 bar)
 • Μηχανή εφελκυσμού FORNEY 30 t
 • Μηχανή εφελκυσμού  AMSLER 10 t
 • Υδραυλική μηχανή HAMMELMAN (1000 bar)
 • Μηχανή κοπής ελαστικών ZWICK
 • Μηχανή κρούσης ZWICK
 • Υδραυλική Μηχανή HENKEL
 • Μηχανή κρούσης και διάτρησης σε κράνη
 • Μηχανή κρούσης AVERY – DENISON 300J
 • Yπαίθριο δοκιμαστήριο 30 t
 • Mηχανή κοπής ελαστικών HENKEL
 • Mηχανή κοπής ελαστικών FORTUNA
 • Υδραυλική αντλία χειροκίνητη  (25 t, 100 t)
 • Φούρνος 1000 οC  Thermowatt
 • Μηχανή εξαγωγών δοκιμίων HENKEL
 • Συσκευή διαμόρφωσης εγκοπών κρούσης RMU
 • Υδραυλική χειρο πρέσα GRILLET 12 t
Εργαστήριο Φωτομετρίας

Το εργαστήριο Φωτομετρίας του ΚΔΕΠ αναλαμβάνει επιτόπου μετρήσεις φωτοτεχνικού αποτελέσματος φωτιστικών και λαμπτήρων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνει την εκπόνηση φωτοτεχνικών μελετών (μελέτες φωτισμού) εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με σκοπό την ορθολογική χρήση του φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το εργαστήριο φωτομετρίας του ΚΔΕΠ έχει ήδη προβεί σε συνεργασία με αρκετούς δήμους της χώρας αναλαμβάνοντας την εκπόνηση μελετών εξοικονόμησης ενέργειας από τον φωτισμό οδών και πλατειών, καθώς και ορθολογικής χρήσης αυτού βάσει των απαιτήσεων διεθνών προδιαγραφών.

Το εργαστήριο Φωτομετρίας του ΚΔΕΠ διαθέτει διαπίστευση για τις επιτόπου μετρήσεις φωτεινότητας και ομοιομορφίας των φωτιστικών σωμάτων εσωτερικών χώρων εργασίας και εξωτερικών χώρων (οδών-πλετειών κτλ)
Κύριες Δοκιμές

 •  Φωτομετρήσεις εσωτερικών χώρων
 •  Φωτομετρήσεις εξωτερικών χώρων

Κύριος Εξοπλισμός

 • Γωνιοφωτόμετρο
 • Σφαίρα ολοκλήρωσης Ulbright,
 • Λαμπροκάμερα και τέλος διάφορα
 • Φωτόμετρα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.
Φορέας Ελέγχου (Υπηρεσίες προς ΔΕΗ ΑΕ)

Ο Φορέας Ελέγχου του ΚΔΕΠ διενεργεί ελέγχους και πιστοποιεί : Ανυψωτικά Μηχανήματα, Μηχανήματα Έργου & Δοχεία πίεσης με όγκο μεγαλύτερο από 450lt, που ανήκουν στον πάγιο εξοπλισμό του ομίλου ΔΕΗ ΑΕ. Έχει αναπτύξει κατάλληλες Τεχνικές Οδηγίες μέσω των οποίων εφαρμόζεται αυστηρά η κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ - 1186/25.08.2003 "Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων", ΦΕΚ - 673/02.09.1993 "Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία Δοχείων Πίεσης κ.α.").

Είναι διαπιστευμένος από τις 18.04.2007 ως Φορέας Τύπου Β, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 17020/2012 και τα κριτήρια του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Διαθέτει καταρτισμένο και διαπιστευμένο Προσωπικό το οποίο αξιολογείται σε ετήσια βάση από το ΕΣΥΔ.

Ο Φορέας Ελέγχου διαθέτει το κατάλληλα διακριβωμένο φορητό εξοπλισμό ο οποίος του επιτρέπει να πραγματοποιεί τους ελέγχους στις κατά τόπους Μονάδες και Δομές Λειτουργίας του ομίλου ΔΕΗ ΑΕ.
Κύριες Δοκιμές

 • Γερανογέφυρες/Γερανοί, επικινδυνότητας (Υ1) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 • Γερανογέφυρες/Γερανοί, επικινδυνότητας (Υ2) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 • Καλαθοφόρα Οχήματα, Επικινδυνότητας (Υ2) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 • Περονοφόρα Οχήματα, Επικινδυνότητας (Μ) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 • Ανυψωτικές Γέφυρες Οχημάτων, Επικινδυνότητας (Μ) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 • Υδραυλικοί Μηχανισμοί - Ανυψωτικές Εξέδρες - Εξέδρες Εργασίας - Επικινδυνότητας (Μ) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 • Χειροκίνητες Μηχανές Ανύψωσης, Επικινδυνότητας (Χ) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 • Λοιπά Μηχανήματα Έργου Επικινδυνότητας (Μ) : Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)
 • Δοχεία Πίεσης (με όγκο μεγαλύτερο των 450 lt) : Περιοδικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ, Τύπος Α & Β)

Κύριος Εξοπλισμός

 • Ψηφιακά Παχύμετρα υπερήχων Panametrics
 • Διακριβωτής Μανομέτρων DH Budenberg
 • Χειραντλίες Virax & Rothenberger
 • Ψηφιακά Δυναμόμετρα Dillon
 • Ταχογράφος Beha
 • Μετρητές Πίεσης Ελαστικών Wonder
 • Ανεμόμετρο Θερμού Νήματος Testo
 • Γωνιόμετρα Wyler
 • Παχύμετρα Ψηφιακής Ένδειξης Tesa, Mitutoyo
 • Ενδοσκόπιο Everest Vit
 • Μετρητές Αντίστασης Μόνωσης Avo, Profitest C
 • Μανόμετρα