Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα & Ανακοινώσεις

23/10/2019

Το ΚΔΕΠ – ΔΕΗ στην αιχμή του διαγωνισμού καινοτομίας του ΥΠΕΝ

«Πεδίον δόξης λαμπρό» για επιστήμονες, ερευνητές και τεχνολογικές επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος διανοίγεται με τον διαγωνισμό καινοτομίας που προκήρυξε το ΥΠΕΝ επίσημα τη Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 , σε ημερίδα παρουσία του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη.

21/10/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ««Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων-CO2 TO FUELS» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01631 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων « ΚΔΕΠ» της ΔΕΗ Α.Ε.

04/10/2019

Διεθνές βραβείο για το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ

Το βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας για τη Δημιουργία Συστήματος Ανίχνευσης Απειλών σε Έξυπνα Δίκτυα απέσπασαν το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Διεθνές Συνέδριο IEEE CAMAD 2019 που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου στην Κύπρο.

20/09/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος PHOENIX “Electrical Power System’s Shield against complex incidents and extensive cyber and privacy attacks”-Grant Agreement No 832989 της Δράσης Ηorizon2020 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

20/09/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος SDN-microSENSE “SDN-microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm ”-Grant Agreement No 833955 της Δράσης Ηorizon2020 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

29/05/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» με τίτλο «Ανάπτυξη αισθητήρα ανίχνευσης αερίων με τη χρήση αμοιβαίας έγχυσης σε οπτικές πηγές ICLs του μέσου υπέρυθρου φωτός-ILLIAS» με κωδικό έργου Τ2ΔΓΕ-0822.

24/01/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων-CO2 TO FUELS» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01631.