Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Περίληψη: Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος PHOENIXElectrical Power Systems Shield against complex incidents and extensive cyber and privacy attacks”-Grant Agreement No 832989 της Δράσης Ηorizon2020 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο Electrical Power Systems Shield against complex incidents and extensive cyber and privacy attacks-PHOENIX, Νο 832989” το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Horizon2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων «ΚΔΕΠ» της ΔΕΗ Α.Ε.                                                                                      Προκηρύσσει

την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, που  θα  απασχοληθεί  στο «ΚΔΕΠ», μέσω  σύναψης  σύμβασης  ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

 

                                                                                                              Αντικειμενο

Το αντικείμενο της παρούσας θέσης αφορά την: Ανάπτυξη και εφαρμογή του Large Scale Pilot 2 (LSP) του προγράμματος PHOENIX.

Πληρέστερη  περιγραφή  του  αντικειμένου  της  θέσης, καθώς  και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο «ΚΔΕΠ» και στο επιλεγέν προσωπικό. Η  ορθή  εκτέλεση  και  ο έλεγχος  των  παραδοτέων του  έργου  θα  πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.

 

                                                                                     Χρονικη Διαρκεια

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

 

 

                                                                                        Τοποσ Απασχολησησ

 

Ο τόπος απασχόλησης είναι το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης.

 

                                                                                   Κριτηρια Αξιολογησησ


Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

1

Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών ή πληροφορικής

40%

2

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό σε συναφές αντικείμενο

30%

3

Άριστη γνώση αγγλικών

10%

4

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

10%

5

Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού/προγραμματισμός

10%

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2019 μέσω e-mail με την ένδειξη: «Υποβολή βιογραφικού για την πρόσκληση με αρ.πρωτ. 08937/19.09.2019 στο e-mail: kdep@dei.com.gr