Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Περίληψη: Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος SDN-microSENSE SDN-microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm ”-Grant Agreement No 833955 της Δράσης Ηorizon2020 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο SDN-microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm-SDN-microSENSE, Νο 833955” το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Horizon2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ ΑΕ

 
                                                                                     Προκηρύσσει

την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, που  θα  απασχοληθεί  στο «ΚΔΕΠ», μέσω  σύναψης  σύμβασης  ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

                                                                                      Αντικειμενο

Το αντικείμενο της παρούσας θέσης αφορά την: Ανάπτυξη και εφαρμογή του use case 3 και του use case 5 του προγράμματος SDN-microSENSE.

Πληρέστερη  περιγραφή  του  αντικειμένου  της  θέσης, καθώς  και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο «ΚΔΕΠ» και στο επιλεγέν προσωπικό. Η  ορθή  εκτέλεση  και  ο έλεγχος  των  παραδοτέων του  έργου  θα  πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.

                                                                                          Χρονικη Διαρκεια


Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

 

 

 

                                                                                         Τοποσ  Απασχολησησ

 

 

Ο τόπος απασχόλησης είναι το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης.

 


                                                                                    Κριτηρια  Αξιολογησησ

 

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

1

Πτυχίο μηχανικού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

40%

2

Άριστη γνώση αγγλικών

10%

3

Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού/προγραμματισμός

20%

4

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με κυβερνοασφάλεια σε έξυπνα ενεργειακά δίκτυα

30%

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2019 μέσω e-mail με την ένδειξη: «Υποβολή βιογραφικού για την πρόσκληση με αρ.πρωτ 08936/19.09.2019 στο e-mail: kdep@dei.com.gr