Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη αισθητήρα ανίχνευσης αερίων με τη χρήση αμοιβαίας έγχυσης σε οπτικές πηγές ICLs του μέσου υπέρυθρου φωτός-ILLIAS» και κωδικό Τ2ΔΓΕ-0822 το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»   του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα  Ανταγωνιστικότητα  και  Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων «ΚΔΕΠ» της ΔΕΗ Α.Ε.

Προκηρύσσει

την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, που  θα  απασχοληθεί  στο «ΚΔΕΠ», μέσω  σύναψης  σύμβασης  ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.


 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο της παρούσας θέσης αφορά τη: Διαχείριση έργου (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο)

Πληρέστερη  περιγραφή  του  αντικειμένου  της  θέσης,  καθώς  και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο «ΚΔΕΠ» και στο επιλεγέν προσωπικό. Η  ορθή  εκτέλεση  και  ο έλεγχος  των  παραδοτέων του  έργου  θα  πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Η διάρκεια της σύμβασης είναι Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου. ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 Ο τόπος απασχόλησης είναι το Κέντρο Ερευνών, Δοκιμών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης.

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

1

Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης

20%

2

Άριστη γνώση αγγλικών

25%

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

5%

4

Εμπειρία σε διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων (τουλάχιστον 6 έτη)

40%

5

Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον.  Εποικοδομητική  επικοινωνία  με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη)

10%

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12/06/2019 μέσω e-mail με την ένδειξη: «Υποβολή βιογραφικού για την πρόσκληση με αρ.πρωτ 05323/29.05.2019 στο στο e-mail: kdep@dei.com.gr