Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ««Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων-CO2 TO FUELS» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01631 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα  Ανταγωνιστικότητα  και  Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων « ΚΔΕΠ» της ΔΕΗ Α.Ε.

Προκηρύσσει

την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, που  θα  απασχοληθεί  στο «ΚΔΕΠ», μέσω  σύναψης  σύμβασης  ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Αναλυτική περιγραφή της θέσης παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της παρούσας θέσης αφορά

α) Λειτουργία πρότυπου σύστημα υδρογόνωσης CO2 και επεξεργασίας καυσαερίων εργαστηριακής κλίμακας

β) Κατασκευή συστήματος με καταλυτικό αντιδραστήρα εργαστηριακής κλίμακας ο οποίος θα φέρει βελτιστοποιημένο στηριγμένο καταλύτη με κατάλληλες τροποποιήσεις τροφοδοτούμενο από μονάδα δέσμευσης-αποδέσμευσης CO2 και μονάδα παραγωγής υδρογόνου

Πληρέστερη  περιγραφή  του  αντικειμένου  της  θέσης,  καθώς  και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο «ΚΔΕΠ» και στο επιλεγέν προσωπικό. Η  ορθή  εκτέλεση  και  ο έλεγχος  των  παραδοτέων του  έργου  θα  πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

 


ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο τόπος απασχόλησης είναι το Κέντρο Ερευνών, δοκιμών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 


Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

1

Πτυχίο Περιβάλλοντος ή συναφούς αντικειμένου

10%

2

Διδακτορικό Δίπλωμα  σε συναφές αντικείμενο

40%

3

Καλή γνώση αγγλικών

10%

4

Γνώση συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου

20%

5

Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις

10%

6

Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον.  Εποικοδομητική  επικοινωνία  με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη)

10%

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11/02/2019 μέσω e-mail με την ένδειξη: «Υποβολή βιογραφικού για την πρόσκληση με αρ.πρωτ 00735/ 24.01.19 στο στο e-mail: kdep@dei.com.gr