Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης  με τίτλο «Αξιοποίηση εκπομπών λιγνιτικών μονάδων σε διεργασίες βιομετατροπής προς καύσιμα και ειδικά χημικά - ΒΙΟΜΕΚ» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-00279.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αξιοποίηση εκπομπών λιγνιτικών μονάδων σε διεργασίες βιομετατροπής προς καύσιμα και ειδικά χημικά - ΒΙΟΜΕΚ» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-00279 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση ««Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ»  του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα  Ανταγωνιστικότητα  και  Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων « ΚΔΕΠ» της ΔΕΗ Α.Ε.

Προκηρύσσει

την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου  προσωπικού διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, που  θα  απασχοληθεί  στο «ΚΔΕΠ», μέσω  σύναψης  σύμβασης  ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Αναλυτική περιγραφή της θέσης παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.


Το αντικείμενο της παρούσας θέσης αφορά τη:   

α) Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων της ΔΕΗ για την ποσότητα και σύσταση καυσαερίων θερμικών μονάδων και ενεργειακή διαθεσιμότητα για παραγωγή Η2

β) Συνολική μελέτη αξιολόγησης της διεργασίας , που θα προβλέπει τα όριά της στα διάφορα τμήματά της και τη δυνατότητα διεύρυνσής της σε πιλοτική κλίμακα.

Πληρέστερη  περιγραφή  του  αντικειμένου  της  θέσης,  καθώς  και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο «ΚΔΕΠ» και στο επιλεγέν προσωπικό. Η  ορθή  εκτέλεση  και  ο έλεγχος  των  παραδοτέων του  έργου  θα  πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.


Ο τόπος απασχόλησης είναι το Κέντρο Ερευνών, δοκιμών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης.


Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

1

Πτυχίο Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

25%

2

Άριστη γνώση αγγλικών

20%

3

Άριστη γνώση προγραμματισμού (MATLAB, C++ κλπ)

40%

4

Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον.  Εποικοδομητική  επικοινωνία  με  επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη)

15%

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 7/11/2018 μέσω e-mail με την ένδειξη: «Υποβολή βιογραφικού για την πρόσκληση με αρ.πρωτ. 11713/18-10-2018» στο στο e-mail: kdep@dei.com.gr