Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ««Πράξης  με τίτλο «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» και ακρωνύμιο «LIGBIO-GASOFC» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01894. η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα  Ανταγωνιστικότητα  και  Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων « ΚΔΕΠ» της ΔΕΗ Α.Ε.

Προκηρύσσει

την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου ερευνητικού προσωπικού διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, που  θα  απασχοληθεί  στο «ΚΔΕΠ», μέσω  σύναψης  σύμβασης  ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Αναλυτική περιγραφή της θέσης παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

 

 Αντικειμενο Θεσησ

Το αντικείμενο της παρούσας θέσης αφορά

α) Τεχνικοοικονομική ανάλυση και μελέτη σκοπιμότητας για τις τεχνολογίες GASOFC και DCFC

β) Σχέδιο διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων

Πληρέστερη  περιγραφή  του  αντικειμένου  της  θέσης,  καθώς  και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο «ΚΔΕΠ» και στο επιλεγέν προσωπικό. Η  ορθή  εκτέλεση  και  ο έλεγχος  των  παραδοτέων του  έργου  θα  πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.


Διαρκεια Συμβασησ

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.Τοποσ Απασχολησησ

Ο τόπος απασχόλησης είναι το Κέντρο Ερευνών, δοκιμών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης.

 


Κριτηρια Αξιολογησησ


Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

1

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής  Κατεύθυνσης

20%

2

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

20%

3

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

10%

4

Εμπειρία σε ερευνητικά  προγράμματα, τουλάχιστον 6 έτη

30%

5

Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη)

20%

 


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 05/07/2018 μέσω e-mail με την ένδειξη: «Υποβολή βιογραφικού για την πρόσκληση με αρ.πρωτ 6909/14-6-2018 στο στο e-mail: kdep@dei.com.gr