Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης ΕΣΠΑ 2014–2020 «Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ» για το πρόγραμμα με τίτλο «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» και ακρωνύμιο «LIGBIO-GASOFC», το Κέντρο Δοκιμών και Προτύπων  «ΚΔΕΠ» της  ΔΕΗ ΑΕ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο επιστημονικό – ερευνητικό προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου.
 
Αντικείμενο θέσης: Τεχνικοοικονομική ανάλυση και μελέτη σκοπιμότητας για τις τεχνολογίες GASOFC και DCFC και Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων
 
Χρονική Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος
 
Τόπος απασχόλησης: Κέντρο Δοκιμών και Προτύπων (ΚΔΕΠ)
 
Κριτήρια αξιολόγησης:
 
Α/Α
Κριτήριο αξιολόγησης
Συντελεστής Βαρύτητας
1
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής  Κατεύθυνσης
20%
2
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
20%
3
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
10%
4
Εμπειρία σε ερευνητικά  προγράμματα, τουλάχιστον 6 έτη
30%
5
Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη)
20%
 
Αποστείλατε βιογραφικά έως 05-07-2018 στο email : kdep@dei.com.gr