Νέα & Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του ΚΔΕΠ σε Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

Tο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ  έχει θέσει ως βασικό του στόχο την μετατροπή του σε ένα πρωτοπόρο κέντρο Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε από τον Δ/ντή του ΚΔΕΠ  στο συνέδριο Investment Opportunities in Southeastern Europe στο πλαίσιο της ΔΕΘ, τρεις είναι οι βασικές στρατηγικές του ΚΔΕΠ για τα επόμενα χρόνια:


Αξιοποίηση και ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των ικανοτήτων του προσωπικού του ΚΔΕΠ, στην επίλυση και αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και αστοχιών, όχι μόνο εντός του Ομίλου ΔΕΗ αλλά και εκτός, στο βιομηχανικό τομέα και την ναυτιλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Δημιουργία μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής  Καθοδήγησης και Ενημέρωσης του ΚΔΕΠ, από Διακεκριμένους Έλληνες καθηγητές και ερευνητές των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Δημιουργία ενός δικτύου συνδεδεμένων και συσχετιζόμενων εργαστηρίων και ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε, αλλά και για την επιστημονική συνεργασία και την διάχυση της γνώσης.  

Στο πλαίσιο αυτής της Στρατηγικής το ΚΔΕΠ συμμετέχει με άλλους συνεργαζόμενους ερευνητικούς φορείς σε πρωτοπόρα ερευνητικά προγράμματα. Πρόσφατα, στα πλαίσια της ενιαίας δράσης Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020), το ΚΔΕΠ  πέτυχε την έγκριση χρηματοδότησης τριών ερευνητικών προγραμμάτων του:  
Καταλυτική μετατροπή CO2 σε αέριους υδρογονάθρακες. 
Το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν οι λιγνιτικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ΔΕΗ σε ελαφρούς υδρογονάθρακες (συνήθως μεθάνιο, βασικό συστατικό του φυσικού αερίου) χρησιμοποιώντας το φαινόμενο της ηλεκτροχημικά ενισχυόμενης καταλυτικής υδρογόνωσης. Αυτό πρακτικά επιτυγχάνεται με την εφαρμογή πολύ μικρής τάσης (2V) σε κατάλληλους καταλύτες. Συνεργάτες: ΚΔΕΠ/ΔΕΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΚΕΤΑ και η εταιρία ΚΑΠΑ.
Μετατροπή CO2 σε βιοκαύσιμα.  
Το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην βιομετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν οι λιγνιτικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ΔΕΗ σε βιοκαύσιμα, χρησιμοποιώντας γενετικά τροποποιημένα βακτήρια που ουσιαστικά «τρώνε» το διοξείδιο και παράγουν βιοκαύσιμα. Η μέθοδος στηρίζεται και εξελίσσει την πρωτοποριακή εργασία του Έλληνα καθηγητή του ΜΙΤ των ΗΠΑ κ. Γρηγόρη Στεφανόπουλου και το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την συνεργασία του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.
Παραγωγή Η/Ε από κυψέλες καυσίμων.  
Το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην αποδοτικότερη και λιγότερο ρυπογόνο χρήση λιγνίτη (αλλά και άλλων καυσίμων όπως η βιομάζα) για άμεση παραγωγή ηλεκτρισμού  μέσω κυψελών καυσίμου που χρησιμοποιούν αεριοποιημένο λιγνίτη. Η μέθοδο αυτή προσφέρει υψηλές αποδόσεις και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με τους γνωστούς θερμικούς κύκλους (παραγωγή ατμού από καύση λιγνίτη). Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την συνεργασία του ΚΔΕΠ/ΔΕΗ, του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, της ΕΒΕΤΑΜ, του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το ποσό που θα απορροφήσει το ΚΔΕΠ και η ΔΕΗ Α.Ε. συνολικά από αυτά τα προγράμματα ανέρχεται σε €947.000 για περίοδο τριών ετών.  
Ταυτόχρονα το ΚΔΕΠ συμμετέχει σε δυο ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα. 
Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα αυτά είναι:  

CREEPUT  

Ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής  συσκευής που χρησιμοποιεί την τεχνική των υπερήχων για την ανίχνευση του ερπυσμού των μετάλλων που χρησιμοποιούνται στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος. Συνεργάτες σε αυτό το πρόγραμμα είναι εταιρείες από την Μ. Βρετανία και την Κροατία, και το  Πανεπιστήμιο Kaunas της Λιθουανίας.

ILLIAS 

Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού οργάνου με εφαρμογή της τεχνολογίας κβαντικών σειριακών λέιζερ ημιαγωγών στην φασματοσκοπία μέσου υπέρυθρου , για την ανίχνευση αερίων ρύπων με τουλάχιστον δεκαπλάσια ευαισθησία αντί τις υπάρχουσες στην διεθνή αγορά.

Από τα δύο παραπάνω ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα το ΚΔΕΠ σκοπεύει να αντλήσει για τα επόμενα τρία χρόνια το ποσό των €1.000.000.  
Πέραν αυτών, αξιοποιώντας τις ικανότητες του τεχνικού και επιστημονικού του προσωπικού,  την υπάρχουσα τεχνογνωσία και εμπειρία και με την αμέριστη συμπαράσταση και καθοδήγηση του προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμ. Παναγιωτάκη, το ΚΔΕΠ, έχει αρχίσει συνεργασία με το ερευνητικό τμήμα της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής Η/Ε στον κόσμο της Κινεζικής SHENHUA. Επίσης βρίσκεται σε επαφές με το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Ν. Κορέας το Korea Institute of Science and Technology (KIST) με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.