Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Φωτομετρίας

Κωδικός Περιγραφή
ΕΦ-1 ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    (EN 12464-1)
ΕΦ-2 ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    (EN 13201-1, -2, -3, -4)
ΕΦ-3 ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
EΦ-100 Φ/Α ή ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΦ
ΕΦ-101 ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΚΤΡΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΕΠ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ