Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών

Αναλυτικός Κατάλογος Δοκιμών - Εργαστήριο Σκυροδέματος

Κωδικός Περιγραφή
ΕΣΚ-01 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ (ISO 17025) (ASTM C702)
ΕΣΚ-02 ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ (ISO 17025) (ASTM C136)
ΕΣΚ-03 ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ (ISO 17025) (ASTM C136)
ΕΣΚ-04 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ (ISO 17025) (ASTM C127)
ΕΣΚ-05 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ (ISO 17025) (ASTM C128)
ΕΣΚ-06 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ (ISO 17025) (ASTM C127)
ΕΣΚ-07 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ (ISO 17025) (ASTM C128)
ΕΣΚ-08 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ (ISO 17025) (ASTM C127)
ΕΣΚ-09 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ (ISO 17025) (ASTM C128)
ΕΣΚ-10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΜΕ ΕΚΠΛΥΣΗ (ISO 17025) (ASTM C117)
ΕΣΚ-11 LOS ANGELES ΑΔΡΑΝΩΝ (ISO 17025) (ASTM C131, ASTM C535)
ΕΣΚ-12 ΔΟΚΙΜΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ (ASTM C88)
ΕΣΚ-13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ISO 17025) (ΣΚ303, ΕΛΟΤ 671)
ΕΣΚ-14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΣΚ303, ΕΛΟΤ 671, ASTM C172, ΕΛΟΤ 516)
ΕΣΚ-15 ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΘΙΣΗΣ[SLUMP] (ISO 17025) (ΣΚ-309, ΕΛΟΤ 521)
ΕΣΚ-16 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ISO 17025) (ASTM C138)
ΕΣΚ-17 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΕΡΑ[%] (ISO 17025) (ASTM C231)
ΕΣΚ-18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ (1 ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ 28 ΗΜΕΡΕΣ) (ΣΚ303, ΕΛΟΤ 671)
ΕΣΚ-19 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ISO 17025) (ΣΚ304, ΕΛΟΤ 722)
ΕΣΚ-20 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ (ASTM C617)
ΕΣΚ-21 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)
ΕΣΚ-22 ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ (ASTM C42)
ΕΣΚ-23 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ (ASTM C39, ΣΚ304, ΕΛΟΤ 722)
ΕΣΚ-24 ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΗ (ASTM C805)
ΕΣΚ-25 ΕΞΟΛΚΕΥΣΗ ΉΛΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)
ΕΣΚ-26 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΑΒΔΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (BS1881-204)
ΕΣΚ-27 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ (ΕΙΔΙΚΟ) ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ (ASTM C642)
ΕΣΚ-28 ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ (CEB BULETIN No182)
ΕΣΚ-29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ (1 ΔΟΚΙΜΙΟ) (PRE R26)
ΕΣΚ-30 ΈΨΗΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 110OC (PRE R13)
ΕΣΚ-31 ΈΨΗΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 800OC (PRE R13)
ΕΣΚ-32 ΈΨΗΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 1100OC Η 1200OC (PRE R13)
ΕΣΚ-33 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ [ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ] (PRE R27)
ΕΣΚ-34 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ (PRE R13)
ΕΣΚ-35 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (PRE R21)
ΕΣΚ-36 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (PRE R27)
ΕΣΚ-37 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ (API 13A παρ.11.3)
ΕΣΚ-38 ΙΞΩΔΕΣ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΟΥ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ (API 13A παρ.11.3)
ΕΣΚ-39 ΔΙΗΘΗΣΗ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΟΥ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ (API 13A παρ.11.5)
ΕΣΚ-40 ΜΕΤΡΗΣΗ PH ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ (API 13Β-1 παρ.11)
ΕΣΚ-41 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 75ΜM ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΟΥ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ) (API 13A παρ.11.7)
ΕΣΚ-42 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΛΤΟΥ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ (Τεχνική Οδηγία ΔΕΗ)
ΕΣΚ-43 ΔΟΚΙΜΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΆΜΜΟΥ (ΕΝ 933.08, ASTM D2419)
ΕΣΚ-44 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΚΤΣ 97)
ΕΣΚ-45 ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΚΟΝΗΣ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ (API 13A παρ.11.10)
ΕΣΚ-46 ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΡΙΜΑΧΟΥ ΚΟΝΙΑΣ (PRE R25)
ΕΣΚ-47 ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΕΣΚ-48 ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΣΚ-49 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο.Σ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΜΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ)
ΕΣΚ-50 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΩΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΣΚ-51 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Apparent Porosity) (ΕΝ 993-01)
ΕΣΚ-52 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Βulk density) (ΕΝ 993-01)
ΕΣΚ-53 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΔΟΚΙΜΗ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΕΛΟΤ EN 933-9)
ΕΣΚ-54 ΔΟΚΙΜΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΕΣΚ-55 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ